POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.mebelexpert.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem
danych jest MEBEL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska
12/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000834077, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 5213893384,
REGON: 385799387, zwana dalej MEBEL EXPERT SP. Z O.O..
3. Dane osobowe zbierane przez MEBEL EXPERT SP. Z O.O. za
pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do
poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
podstawa prawna
1. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania
umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą
elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą
na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
e) korzystania z usługi zamieść opinię w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa
prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój
adres e-mail.
8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię.
9. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) pseudonim/nick.
10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.
12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna –
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi.
13. Przekazanie danych osobowych do MEBEL EXPERT SP. Z O.O. jest
dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też
świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym
jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś
w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane
oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta MEBEL EXPERT SP. Z O.O. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom MEBEL
EXPERT SP. Z O.O. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych
(podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. korzysta
z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
polecenie MEBEL EXPERT SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy
świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy
do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. korzysta z dostawców,
którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez MEBEL
EXPERT SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić MEBEL EXPERT SP. Z O.O.
i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez MEBEL
EXPERT SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe
mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
zamówionych towarów.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności
spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Planet Pay Sp.
z o. o., jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla
realizacji płatności spółce Planet Pay Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000427567.
7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
Internetowym.
8. W przypadku gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
(Newsletter) na jego adres e-mail MEBEL EXPERT SP. Z O.O. będzie wysyłać
wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach
i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
9. W przypadku skierowania żądania MEBEL EXPERT SP. Z O.O. udostępnia
dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez MEBEL EXPERT SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby
odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to
pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój
„czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą
ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez MEBEL EXPERT SP. Z O.O. produkty do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
Klientów.
3. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego pinterest.com (administrator cookies
zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
b) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej
lokalizację biura MEBEL EXPERT SP. Z O.O., za pomocą serwisu
internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego:
Google Inc z siedzibą w USA);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera;
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.
7. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to
numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP
jest wykorzystywany przez MEBEL EXPERT SP. Z O.O. przy diagnozowaniu
problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.
określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
MEBEL EXPERT SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił MEBEL
EXPERT SP. Z O.O..
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
MEBEL EXPERT SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem MEBEL EXPERT SP. Z O.O.
może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna:
art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli MEBEL EXPERT SP.
Z O.O. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
np. marketing produktów i usług MEBEL EXPERT SP. Z O.O.,
prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności
Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i MEBEL EXPERT SP. Z O.O.
nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) –
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu MEBEL EXPERT SP. Z O.O.
podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, MEBEL EXPERT SP.
Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega MEBEL EXPERT SP. Z O.O.. Dotyczy
to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług MEBEL EXPERT
SP. Z O.O., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane
są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art.
18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał
żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas MEBEL EXPERT SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie
na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, MEBEL EXPERT SP. Z O.O. spełnia żądanie albo
odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań – MEBEL EXPERT SP. Z O.O. nie będzie
mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od MEBEL EXPERT SP. Z O.O. przekazania kopii
standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany
w §6 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
1. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane
połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania
się do Konta Klienta w Serwisie. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. stosuje certyfikat
SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. nie wysyła
przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej,
w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego
hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał
możliwość ustalenia nowego hasła.
3. MEBEL EXPERT SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w
szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym MEBEL EXPERT SP. Z O.O.
poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@mebelexpert.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2022 r.